Honorujemy karty Benefit System Multisport, OK System
Masz pytania? 84 688 10 38

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.osir.lbl.pl

Data publikacji strony internetowej:15.09.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.07.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Postrzegalność

           - Alternatywa w postaci tekstu

                         - Treść nietekstowa

          - Możliwość adaptacji, odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

                         - Informacje i relacje

                         - Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym jak i pionowym

                         - Określenie prawidłowej wartości

          - Możliwość rozróżnienia, ułatwienie percepcji treści

                         - Użycie koloru

                         - Kontrast

                         - Zmiana rozmiaru tekstu

                         - Tekst w postaci grafiki

                         - Zawijanie tekstu

                         - Kontrast dla treści niebędących tekstem

        2. Funkcjonalność

           - Możliwość nawigacji

                         - Możliwość pominięcia bloków

                         - Cel linku (w kontekście)

                         - Widoczny fokus

          - Sposoby wprowadzania danych

                        - Etykieta w nazwie

       3. Kompatybilność

          - Kompatybilność

                       - Nazwa, rola, wartość

                       - Komunikaty o stanie

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 16.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez firmę Net Partners Sp. z o.o.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Hasiak, jhasiak@osir.lbl.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 084881036. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, ul. Targowa 15, 23-400 Biłgoraj

Do budynku hali OSiR prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ulicy Targowej 15 (część południowa). Wejście główne składa się z drzwi przesuwnych (rozsuwanych) oraz klasycznych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy OSiR.

Do wejścia do budynku prowadzi jednostopniowy schodek oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter: korytarze, hala główna, siłownia oraz pierwsze piętro: korytarze, wejścia na balkony hali głównej oraz balkon wychodzący na stadion lekkoatletyczny, sala konferencyjna, sala fitness. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku hali OSiR znajduje się winda dwupostojowa (parter-piętro).

Na zewnątrz budynku przy stadionie lekkoatletycznym znajduje się toaleta oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku hali OSiR nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wejścia ewakuacyjne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jednostka jest wyposażona w krzesło ewakuacyjne i pętlę indukcyjną.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju  nie posiada aplikacji mobilnych.