Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju

ul. Targowa 15, 23-400 Biłgoraj

Aktualności

« powrót

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Biłgoraju

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Biłgoraju ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze: księgowy w OSiR. Termin składania dokumentów aplikacyjnych mija 22.08.2019 r. do godziny 14.00.

Biłgoraj, dnia 06.08.2019 r.

Data opublikowania- 2015.08.10

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Targowa 15

23-400 Biłgoraj

 1. Nazwa stanowiska urzędniczego: Księgowy w OSiR.
 2. Stanowisko urzędnicze.
 3. Liczba lub wymiar etatu pełny etat.

II. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie  średnie.
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Znajomość obsługi komputera: obsługa środowiska Windows, edytora tekstowego i arkusza kalkulacyjnego.
 9. Minimum 5 letni staż pracy.

III. Wymagania dodatkowe

 1. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządowych, znajomość przepisów z obszaru działania ośrodków sportu i rekreacji, w tym ustawy o sporcie oraz ustaw: prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych i  kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Wysoka odporność na stres.
 4. Zdolność efektywnej komunikacji.
 5. Dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu.
 6. Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność podejmowania decyzji, zdolność analitycznego myślenia.
 7. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

___________________________________________________________________________

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Sporządzanie dokumentacji do ZUS i przekazywanie jej za pomocą programu PŁATNIK.
 2. Wstępne weryfikowanie faktur i rachunków za zakupione usługi i materiały pod względem formalnym i rachunkowym.
 3. Kompletowanie, dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
 4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji Środków trwałych (wg klasyfikacji środków trwałych)
 5. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań  budżetowych i finansowych oraz danych do planów lub korekt planów.
 6. Wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez dział finansowo-księgowy.
 7. Prowadzenie kasy Ośrodka.
 8. Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

V. Warunki pracy na stanowisku

 1. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.
 2. Praca częściowo w terenie .
 3. Praca w budynku OSiR, ul. Targowa 15.
 4. Praca na   piętrze (winda).
 5. Ciągi komunikacyjne w budynku  umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 6. Komunikacja werbalna bezpośrednia i telefoniczna,.
 7. Wyjazdy służbowe.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W lipcu 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Biłgoraj, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Podpisana klauzula informacyjna RODO.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne).
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.
 6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy:
  1. zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy,
  2. dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy nabór.
 10. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 12. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wzór ww. oświadczeń do pobrania na stronie internetowej www.osir.lbl.pl, natomiast
w wersji papierowej w pokoju nr 220 w OSiR Biłgoraj.

VIII. Informacje dodatkowe

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy o pracę organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Przewiduje się wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2 500 zł  do 3 450 zł  brutto.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju do pokoju nr 220 (Biuro obsługi interesanta) albo przesłać pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, ul. Targowa 15, 23-400 Biłgoraj w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Księgowego w OSiR Biłgoraj” w terminie do dnia 22.08.2019 r. do godziny 14.00.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do OSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji telefonicznych udziela Pani Romualda Maciejkowicz - Inspektor ds. administracyjno - kadrowych  nr tel. (84) 686 26 29.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.osirbilgoraj.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju.

 

Dyrektora OSiR

(-) Eliza Rafał

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Klauzula informacyjna RODO
 3. Oświadczenie do naboru
 4. Oswiadczenie o stanie zdrowia

« powrót

Polecamy

Nasi sponsorzy

Nasi partnerzy

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju

Projekt, wykonanie i utrzymanie: Net Partners